Επιλέξτε τη γλώσσα σας

210 6452133

697 1574383

ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 11

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11471

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΑΣ

Ενοχικό Δίκαιο

Το ενοχικό δίκαιο είναι κλάδος του Αστικού Δικαίου και ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των ιδιωτών, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις και το νόμο ή σχετίζονται με αδικοπραξίες ή τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ενδεικτικά, ιδιωτικές διαφορές μπορούν να προκύψουν από συμβάσεις πώλησης, μίσθωσης, έργου, δανείου, δωρεάς, μεσιτείας κλπ καθώς και από παραβάσεις του νόμου, π.χ. βλάβη υγείας ή σώματος, δυσφημιστικές διαδόσεις, προσβολή προσωπικότητας κλπ.

Η Δικηγορική Εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία σε σύνταξη αλλά και σε αντίκρουση αγωγών ενοχικού δικαίου, που έχουν οικονομικό αντικείμενο λόγω ιδιωτικής διαφοράς ή ως αίτημα την καταβολή αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.

Εμπράγματο Δίκαιο

Το Εμπράγματο Δίκαιο ρυθμίζει τα δικαιώματα των ιδιωτών επί πραγμάτων, κινητών και ακινήτων, όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, ενέχυρο, υποθήκη, δουλείες. Ο κλάδος αυτός του Αστικού Δικαίου ορίζει τα ανωτέρω δικαιώματα και το περιεχόμενό τους, ενώ προβλέπει και τον τρόπο σύστασης, μεταβίβασης και προστασίας τους.

Στον χώρο του Εμπράγματου Δικαίου, η Δικηγορική Εταιρεία μας χειρίζεται όλο το φάσμα υποθέσεων που σχετίζονται με την περιουσία, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

• Συμφωνίες για την αγορά και την πώληση ιδιόκτητων και εκμισθωμένων ακινήτων
• Συμφωνίες για την ανάπτυξη ακινήτων (για τουριστική ή οικιστική χρήση)
• Ολοκληρωμένη υπηρεσίες για τους αγοραστές ιδιοκτησίας από μη μόνιμους κατοίκους Ελλάδος
• Συμφωνίες μισθώσεων και επαναμίσθωσης
• Ιδιοκτησιακές δομές συμπεριλαμβανομένων των οριζόντιων και κάθετων δομών ιδιοκτησίας
• Συμβάσεις πώλησης και αγοράς ακινήτων
• Θέματα Ζώνης και αντικειμενικών αξιών
• Εγκρίσεις από δασικές και αρχαιολογικές αρχές
• Χορήγηση αδειών και κανονιστικών εγκρίσεων
• Κυριότητα, συγκυριότητα, επικαρπία, ενέχυρο, υποθήκη
• Συμβάσεις δουλείας

Έχοντας μακρά εμπειρία αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων, ενώ ταυτόχρονα παρέχουμε ευρύ φάσμα συμβουλευτικών και δικαστηριακών υπηρεσιών για την προάσπιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των πελατών μας, στα πλαίσια υποθέσεων αντιδικίας που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα.

Οικογενειακό Δίκαιο

Το Οικογενειακό Δίκαιο έχει ως κύριο αντικείμενο τις εκ του γάμου υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μεταξύ των συζύγων, την διαδικασία λύσης του γάμου (συναινετικό και κατ’ αντιδικία διαζύγιο), τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια των τέκνων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γονέων και τέκνων, την υιοθεσία και την υποχρέωση διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τα περιουσιακά ζητήματα που ανακύπτουν μεταξύ των συζύγων μετά την λύση του γάμου.

Σαν μέρος μιας ολοκληρωμένης και σφαιρικής παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας προσφέρουμε υποστήριξη σε όλα τα θέματα

Οικογενειακού Δικαίου.

Η τέλεση ενός γάμου μεταξύ δύο προσώπων, είτε αυτός είναι πολιτικός είτε θρησκευτικός, δημιουργεί, αυτομάτως, εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις και περιουσιακής φύσεως. Στις σημερινές συνθήκες, όπου η επαγγελματική και οικονομική αυτοτέλεια των συζύγων είναι σχεδόν δεδομένη, η ενημέρωση για τις συνέπειες της συμβίωσης (έγγαμης είτε δια συμφώνου) είναι ουσιώδης και κρίσιμη.

Στην νομική διαδικασία του διαζυγίου, τα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν είναι ποικίλα και κρίσιμα (επικοινωνία γονέα με τέκνο, διατροφή παιδιών, διατροφή συζύγου, επιμέλεια τέκνων, κατοικία παιδιών, προσβολή και αναγνώριση πατρότητας, αίτηση μετοίκησης, κλπ.) περιουσιακά ζητήματα, συμμετοχή στα αποκτήματα και απαιτούν εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στην κάθε περίπτωση, προσεκτικό σχεδιασμό, χειρισμό.

Διαθέτουμε μεγάλη πείρα τόσο σε συναινετικά όσο και κατ’ αντιδικία διαζύγια καθώς επίσης και σε ζητήματα που ανακύπτουν σε περιπτώσεις μνηστείας (αρραβώνα).

Η Δικηγορική Εταιρεία μας παρέχει ποιοτικές και αποτελεσματικές νομικές λύσεις επί οποιασδήποτε οικογενειακής υπόθεσης χάρη στους άρτια καταρτισμένους δικηγόρους μας.

Κληρονομικό Δίκαιο

Το Κληρονομικό Δίκαιο ρυθμίζει κυρίως την εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονομική διαδοχή, την επαγωγή της κληρονομίας στους κληρονόμους και ζητήματα νόμιμης μοίρας.

Η Εταιρεία μας μπορεί να χειριστεί με επιτυχία, τόσο σε δικαστικό όσο και σε εξωδικαστικό επίπεδο, υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, που σχετίζονται με την κληρονομική διαδοχή και την κληρονομική περιουσία, την κήρυξη διαθήκης ως κυρίας, με καταπιστεύματα και κληροδοσίες κλπ.

Στον χώρο του Κληρονομικού Δικαίου έχουμε ασχοληθεί με ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων και έχουμε πείρα σε νομικές λύσεις, δικαστικές ή εξώδικες, που εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντα των πελατών μας.

• Προγραμματισμός: σχεδιασμός και διαχείριση κληρονομιάς, ιδιωτών ή επιχειρήσεων, για αμιγώς ελληνικές όσο και για πολυεθνικές οικογένειες
• Περιουσίας και εμπιστοσύνης: συμβουλεύουμε εκτελεστές και διαχειριστές σε όλες τις πτυχές της περιουσίας και της διοίκησης της εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της διαθήκης, ανάκλησης διαθήκης, προστασίας νόμιμης μοίρας και καταπιστευτική δικαιοπραξία.
• Εμπιστευτικότητας διαφορών: Σας εκπροσωπούμε για διαφορές που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και επενδυτικών τραστ καθώς και εμπιστευτικών καταθέσεων.

Απευθυνθείτε άμεσα μαζί μας και συζητείστε την περίπτωση που σας απασχολεί, χωρίς καμία δέσμευση η οικονομική υποχρέωση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια συνάντηση μέσω της γραμματείας μας στο: +30 210 6452133

Επικοινωνήστε μαζί μας για αποτελεσματική νομική υποστήριξη

Search